miércoles, 22 de agosto de 2012

RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA EL CIERRE DE LAS OFICINAS LIQUIDADORAS DE GALICIA

 
OS ABAIXO FIRMANTES EXPRESAN Ó GOBERNO DA XUNTA DE GALICIA A SÚA NEGATIVA ROTUNDA Á SUPRESIÓN DA FUNCIÓN XESTORA POR PARTE DAS OFICINAS LIQUIDADORAS DE GALICIA RESPECTO ÓS IMPOSTOS DE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS, VEHÍCULOS, E SUCESIÓNS E DOAZÓNS.

¡NON Ó PECHE DAS OFICINAS LIQUIDADORAS!

Los abajo firmantes expresamos al Gobierno de la Junta de Galicia su rotundo rechazo a la supresión de la función gestora de las Oficinas Liquidadoras de Galicia, respecto a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, vehículos, y sucesiones y donaciones.

¡NO al cierre de las oficinas de liquidadoras!

Els sotasignats expressem al Govern de la Junta de Galicia el seu rotund rebuig a la supressió de la funció gestora de les Oficines liquidadores de Galicia, respecte als impostos de transmissions patrimonials i actes juridics documentats, vehicles, i succesions i donacions.

NO al tancament de les oficines de liquidadores!

http://www.facebook.com/download/149628398508667/cuadrodefirmas_galicia.doc


Enviar por correo postal a :

Oficina Liquidadora de A Estrada                                  Oficina Liquidadora de
Ortigueira
R/ Antón Losada Diéguez, 23 semisótano.                      R/ Manuel Sandomingo, 1
36680 - ESTRADA (A) (PONTEVEDRA)                   15330 - ORTIGUEIRA (A CORUÑA)

No hay comentarios: